Patch Note ประจำวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564
Update : 24/02/21 13:40

► Content Update

 ▪️ Reverse Dungeon
   • เพิ่ม Channel ใน Reverse Dungeon▪️ Skill
   • เพิ่มสกิลใน Warrior 1 สกิล คือสกิล Blow Hit [โจมตีศัตรูที่เป็นเป้าหมายต่อเนื่อง 7 ครั้ง และสร้างความเสียหายทางกายภาพ]

▪️ Costume
   • ปรับให้การแสดงผลให้คอสตูมเซ็ทไม่ทับกับคอสตูมแบบแยกชิ้น (ในขณะที่กำลังใส่คอสตูมเซ็ตอยู่ หากใส่คอสตูมส่วนอื่น เช่น ปีก ผม ฯลฯ สามารถมองเห็นคอสตูมแบบแยกชิ้นดังกล่าวได้โดยไม่โดนคอสตูมเซ็ตบัง)
   ※ หมายเหตุ: อาจมีคอสตูมบางชิ้นที่ไม่แสดงผลเมื่อใส่ทับซ้อนกัน▪️ Pet
   • เพิ่มสัตว์เลี้ยงระดับ RS 5 ตัว ลงเซิร์ฟเวอร์ ได้แก่ Candy Mochi, Choco Mochi, Cooki Mochi, Floria และ Nymphy โดยจะมีโอกาสได้รับจากการสุ่ม กล่องสุ่ม Pet Summon [High] ในร้านค้า

      - Candy Mochi [RS]

      - Choco Mochi [RS]

      - Cooki Mochi [RS]

      - Floria [RS]

      - Nymphy [RS]

▪️ Vehicle
   • เพิ่มสัตว์ขี่ระดับ RS 9 ตัว ลงเซิร์ฟเวอร์ ได้แก่ Metus' Bike, Timor's Bike, Terror's Bike, Mare Manta, Aurora Manta, Silva Manta, Peridot Persi, Ruby Persi และ Iolite Persi โดยจะมีโอกาสได้รับจากการสุ่ม กล่องสุ่ม Vehicle Summon [High] ในร้านค้า

- Metus' Bike [RS]

      - Timor's Bike [RS]

      - Terror's Bike [RS]

      - Mare Manta [RS]

      - Aurora Manta [RS]

      - Silva Manta [RS]

      - Peridot Persi [RS]

      - Ruby Persi [RS]

      - Iolite Persi [RS]► รายการปรับปรุงแก้ไขปัญหา

▪️ เกี่ยวกับการแสดงผล
  • แก้ไขปัญหาที่คอสตูมปีกบางส่วนแสดงผลผิดตำแหน่ง
  • แก้ไขบัคการแสดงผลที่เกิดขึ้นในบางตัวละคร ที่เมื่อตัวละครมีเลเวล Max แล้วจะแสดงผล EXP เป็น 100% แก้ไขให้แสดงเป็น EXP 0% ตามปกติ
  • แก้ไขบัคเมื่อเปิดหน้าต่าง My Guild จะแสดงเป็นหน้าต่างอื่น แก้ไขให้แสดงผลเป็นหน้าต่างกิลด์ตามปกติ
  • แก้ไขปัญหาอนิเมชั่นของคอสตูม White Devil Wing ไม่ทำงาน เมื่อ Cleric สวมใส่

▪️ เกี่ยวกับ Siege War
  • แก้ไขบัคใน Siege War ที่ทำให้สามารถลงประมูลได้ แม้จะสิ้นสุดการประมูลแล้ว

▪️ เกี่ยวกับ Reverse Dungeon
  • แก้ไขบัคใน Reverse Dungeon ที่ทำให้เคลื่อนย้ายแมพไม่ได้ เมื่อออกจากดันเจี้ยนตอนหมดเวลา
  • แก้ไขบัคที่ทำให้เคลื่อนย้ายแมพไม่ได้ เมื่อวาร์ปไปยัง Reverse Dungeon ระหว่างทำการเก็บเกี่ยวอัตโนมัติ