Patch Note ประจำวันที่ 9 มิถุนายน 2565
Update : 09/06/22 14:07

► Content Update

▪️ ปรับจำนวนและราคา Curse Release Stone ให้เหมาะสม
   ▪️ ปรับราคา  Curse Release Stone จาก 60 เป็น 20
   ▪️ ลดจำนวนการใช้ Curse Release Stone ในการซ่อมอาวุธ
▪️ ปรับลิมิตของสเตตัสการดูดซับดาเมจ เป็นสูงสุดที่ 70%
• เพิ่ม Pet Collection : An Unfinished Story และ Vehicle Collection : A Flame of Purification► Siege War

▪️ เมื่ออยู่ใน Castle War จะไม่สามารถใช้ AutoMode ได้

► Shop Update

▪️ Mileage Shop อัพเดตกล่องสัตว์เลี้ยง และยานพาหนะระดับ RS
   • [RS] Tania  (ราคา 500 Mileage): เมื่อซื้อจะได้รับ [RS] Tania 1 ea ทันที! ซื้อได้ไม่จำกัดจำนวนครั้ง จำหน่ายตั้งแต่วันนี้ - 30 มิ.ย. 65 เวลา 08.59 น.